REGULAMIN WARSZTATÓWRegulamin warsztatów

1. Organizatorem warsztatów jest Iwona Kilińska, zam. 03-140 Warszawa, ul. Odkryta 7E/65, zwana dalej Organizatorem.
2. Plan warsztatów, cena i warunki uczestnictwa podane są na stronach www.jakuraniedomowa.pl , odpowiednio na stronie każdego z warsztatów.
3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wpłacenie pełnej należnej kwoty na konto podane w mailu wysłanym na wskazany przez Uczestnika w „Formularzu Zgłoszeniowym” adres e-mail, w terminie nie przekraczającym 14 dni przed datą warsztatu, którego wpłata dotyczy. Cena warsztatu podana jest na stronach www.jakuraniedomowa.pl, odpowiednio na stronie każdego z warsztatów.
4. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość indywidualnej zmiany terminu zapłaty za warsztaty. Wymaga to uzgodnienia z Organizatorem.
5. Lista uczestników warsztatów zostaje zamknięta na 10 dni przed datą ich rozpoczęcia, chyba, że Organizator postanowi inaczej. Odpowiednie informacje będą publikowane na stronach Organizatora.
6. Jeżeli Uczestnik, który uprzednio zapisał się na warsztat lub warsztaty, zrezygnuje z uczestnictwa przed opłaceniem warsztatu i przed upływem 14 dni przed planowaną datą warsztatu, Organizator nie pobiera żadnych opłat.
7. Jeśli Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa po opłaceniu kwoty, a po upływie 14 dni przed datą warsztatu, Organizator pobiera opłatę 50% wartości warsztatu. Pozostałe 50% zostanie zwrócone na konto Uczestnika. Uczestnik może zapisać się na inny z oferowanych warsztatów. Ewentualna różnica w cenie w górę nie będzie pobierana, natomiast różnica w dół będzie zwracana Uczestnikowi.
8. W przypadku, kiedy Uczestnik wpłaci należność i nie odwoła swojego uczestnictwa do dnia warsztatu i dwóch godzin przed ich rozpoczęciem, wpłacona kwota nie zostanie zwrócona. W takim przypadku Uczestnik, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem, może przenieść kwotę na inny warsztat zgodnie z warunkami w pkt. 7 Regulaminu.
9. W przypadku wybrania warsztatów w formie Modułu i rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 14 dni przed datą pierwszego z zaplanowanych warsztatów i przy opłaceniu już pełnej kwoty za Moduł, Organizator zwraca Uczestnikowi przelaną kwotę pomniejszoną o wartość pierwszego z warsztatów.
10. Między Organizatorem a Uczestnikiem zawierana jest „Umowa o dzieło”, której przedmiotem jest wybrany przez Uczestnika warsztat lub warsztaty. Umowa zostaje podpisana w trakcie warsztatów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
11. Ceny podane w opublikowanym na stronach Organizatora „Cenniku” obowiązują przez cały okres trwania warsztatów. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany cen dla nowo publikowanych terminów w zakresie tej samej bądź innej tematyki warsztatów.
12. W przypadku, gdy nie zbierze się grupa minimum sześciu Uczestników na dany termin, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów. Wszystkie dokonane wpłaty przez pozostałych Uczestników zostaną zwrócone w formie przelewów na konta.

Iwona Kilińska

Zapisz

Zapisz

Zapisz